LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Sáu 29, 2020 6:42 sáng

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

                        Từ ngày 29/6/2020   đến ngày 03/7/2020

                                                                                                                 GV trực tuần: Đào Thị Thu Hương

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 29/6   Họp giao ban     
   KTCL cuối năm    KTCL cuối năm  
   Khối 1, 2    Khối 3, 4  
Thứ Ba KTCL cuối năm Đc Ngọc Chấm thi Đc Ngọc
Ngày 30/6  Khối 5      
         
Thứ Tư   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 01/7  Làm HS cuối năm    Làm HS cuối năm  
       
Thứ Năm Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 02/7 Làm HS cuối năm    Làm HS cuối năm  
         
Thứ Sáu   Đc Ngọc   Đc Ngọc
Ngày 03/7 Đánh giá chuẩn NNGV   Đánh giá CNN GV  
   Nhận xét tuần    SHCLB