LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

Tháng Ba 16, 2020 9:35 sáng

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                        Từ ngày 16/3/2020   đến ngày 20/3/2020

                         

 

Thứ Sáng BGH trực Chiều BGH trực
Thứ Hai Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 16/3 Họp giao ban VSMT
LĐ VSMT Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Ba Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 17/3
  Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Tư Lao động VSMT Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 18/3
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Năm Đc Ngọc Đc Ngọc
Ngày 19/3
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19
Thứ Sáu Nhận xét Tuần Đc Ngọc LĐVSMT Đc Ngọc
Ngày 20/3 Nghiên cứu chuyên môn
Cập nhật, BC tình hình dịch COVID 19